Advies & interimmanagement

Strategisch Asset Management Plan (SAMP)

Een Strategisch Asset Management Plan (SAMP) is een document waarin een vertaling staat van de organisatie doelstellingen naar de assetmanagement doelstellingen. Daarnaast geeft het aan hoe de organisatie aan deze assetmanagement doelstellingen zal gaan voldoen.

SAMP en ISO 55000

ISO 55001, de norm voor assetmanagement, stelt momenteel weinig eisen aan het SAMP. Een goed opgezet SAMP vormt een praktische basis voor het assetmanagement in uw organisatie. Daarnaast kunt u hiermee een groot aantal eisen uit de ISO 55001 afdekken. Hieronder vindt u beknopt overzicht van onderwerpen die in een goed SAMP zouden moeten worden opgenomen.

SAMP inhoud en uitleg

Scope – om welke assets en welke organisatie (of deel daar van) gaat het;

Stakeholders – welke belangrijke stakeholders zijn er, wat zijn hun eisen en verwachtingen ten aanzien van prestaties (financieel, operationeel, etc.) en informatie. In welke mate worden deze eisen en verwachtingen meegenomen bij het nemen van beslissingen en in het informatiemanagement.

Omgeving – met welke omgevingsfactoren (politiek, techniek, economie, wet- en regelgeving, milieu, sociaal, etc.) heeft de organisatie te maken en hoe beïnvloedt dit het assetmanagement.

Assetmanagement beleid – dit is in overeenstemming met ander relevant beleid en biedt een helder kader voor de assetmanagement doelstellingen.  

Assetmanagement doelstellingen – vertaling van de organisatiedoelstellingen naar assetmanagement doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen verder worden doorvertaald naar doelstellingen voor de assets (prestaties) en voor het assetmanagement systeem (processen, informatie, it-systemen, competentie, etc.). Waar mogelijk zijn de assetmanagement doelstellingen SMART.

Asset status – huidige prestaties, kosten en risico’s en de relatie tot de assetmanagement doelstellingen. Evaluatie van de huidige assetmanagement strategie.

Veranderingen – overzicht van (mogelijke) veranderingen en welke invloed deze (kunnen) hebben op de assets en assetmanagement. Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op stakeholders of de omgeving. Bij onzekere veranderingen kan het nodig zijn meerdere scenario’s te ontwikkelen.

Assetmanagement strategie – hoe zorgt de organisatie er voor dat de assetmanagement doelstellingen worden behaald rekening houdend met de (mogelijke) veranderingen. Inclusief de afwegingen die gemaakt zijn om tot deze strategie te komen. Globale beschrijving van  maatregelen die genomen worden met betrekking tot de assets, het assetmanagement en het assetmanagement systeem. Inclusief de planning en het effect op de assetmanagement doelstellingen. (In assetmanagement plannen wordt de assetmanagement strategie voor de assets zelf verder uitgewerkt.)

Prestatiemanagement – hoe wordt de uitvoering van de assetmanagement strategie gemonitord en zonodig bijgestuurd.

Assetmanagement systeem – hoe zorgt de organisatie er voor dat de assetmanagement doelstellingen gehaald worden. Globale beschrijving van de aanpak voor het maken van assetmanagement plannen en de elementen en processen die daarvoor nodig zijn:

  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Risico- en kansenmanagement inclusief criteria voor beslissingen
  • Mensen, competentiemanagement en bewustzijn
  • Middelen (analysesoftware, analysemethoden, informatiesystemen, meetsystemen, etc.)
  • Communicatie
  • Informatie en informatiemanagement
  • Uitbesteden
  • Verandermanagement
  • Interne audit

Evaluatie – hoe, wanneer en door wie wordt het SAMP geëvalueerd?

SAMP ontwikkeling

Een SAMP kan uit meerdere documenten bestaan. Het kan verwijzen naar reeds bestaande bronnen.

Het ontwikkelen van een SAMP is een iteratief proces. Er is goede afstemming nodig met verschillende niveaus en met afdelingen die raken aan assetmanagement.