Advies & interimmanagement

Assetmanagement voor decentrale overheid

In de openbare ruimte bevinden zich veel assets. Denk aan wegen, fietspaden, kunstwerken, riolen, gebouwen, lichtmasten en groenstroken. Assetmanagement is het zodanig investeren in en beheren van deze assets zodat deze een optimale waarde leveren voor de samenleving; nu en in de toekomst.

Goed assetmanagement kan de decentrale overheid helpen de juiste keuzes te maken. Elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven. Het is van belang aan de burger en de bestuurder uit te kunnen leggen waarom een bepaalde keuze gemaakt wordt. Hieronder staan een aantal belangrijke onderdelen van assetmanagement die de gemeente, waterschap of provincie daarbij kunnen helpen.

Waardenmatrix

Om goede keuzes te maken is allereerst een duidelijk kader nodig. Een waardenmatrix is een hulpmiddel waarin de waarden van de betreffende gemeente, waterschap of provincie ten opzichte van elkaar worden gerangschikt. Waarden kunnen bijvoorbeeld zijn: veiligheid, bereikbaarheid, milieu, imago, leefbaarheid en kosten. U kunt hiermee bijvoorbeeld zien hoe een bepaalde milieuwinst zich verhoudt tot bereikbaarheid. Bovendien staat het minimum acceptatieniveau er in aangegeven.

Risicogestuurd beheer

Bij risico’s gaat het om meer dan veiligheid alleen. Het gaat om de kans op een ongewenste gebeurtenis en het effect daarvan op bovenstaande waarden. Risicogestuurd beheer zorgt voor een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten.

Integrale aanpak

Verschillende beleidsterreinen kunnen elkaar beïnvloeden. Denk aan. Mobiliteit, inrichting van de openbare ruimte, reiniging, luchtkwaliteit, water en riolering, huisvesting, etc. In een goed assetmanagement systeem zijn de interfaces in kaart gebracht. Hierdoor wordt het duidelijk welke consequenties een beslissing op het ene beleidsterrein heeft op het andere beleidsterrein. Door een integrale aanpak kan een optimale situatie worden bereikt.

Life cycle benadering

Hoe groot de levensduur van een asset is, is afhankelijk van verschillende factoren: economische ontwikkelingen, technische levensduur, innovaties, maatschappelijke acceptatie, wijzigende risicobereidheid, inspectiemethoden, prijsontwikkeling, etc. Een weg bijvoorbeeld kan technisch misschien nog prima functioneren. Economisch kan deze weg echter aan het einde van de levensduur zijn omdat de capaciteit onvoldoende geworden is door de bouw van een bedrijventerrein. De life cycle benadering houdt rekening met alle relevante factoren. U investeert, vervangt en onderhoud dan op het optimale moment.