Advies & interimmanagement

Verkenning assetmanagement

Wat levert goed assetmanagement u op? AssetPouwer geeft inzicht vanuit de praktijk.

>> Lees verder

Bewustwording assetmanagement

Hulp bij het creëren van draagvlak voor verbeteringen op het gebied van assetmanagement.

>> Lees verder

Gap analyse ISO 55000

Hoe goed is uw assetmanagement systeem en waar is ruimte voor verbetering?

>> Lees verder

Organisatie ontwikkeling

Concrete stappen maken in de verbetering van uw assetmanagement organisatie.

>> Lees verder

Interim assetmanager

Uitvoeren van assetmanagement en tegelijkertijd verbeteren.

>> Lees verder

Certificering ISO 55000

Ondersteuning voor een soepel verlopend certificeringstraject.

>> Lees verder

Assetmanagement organisatie ontwikkeling

U wilt stappen maken in de ontwikkeling van uw asset management systeem. AssetPouwer helpt u bij de realisatie daarvan. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Opstellen Strategisch Asset Management Plan

Het  Strategisch Asset Management Plan (SAMP) beschrijft hoe de assetmanagement doelstellingen worden gerealiseerd. De kern bestaat meestal uit twee samenhangende delen:

  • De strategie voor de assets – wat gaan we de komende jaren met onze assets doen;
  • De strategie voor het asset management systeem – hoe ontwikkelen we onze organisatie, mensen, middelen en informatie zodat we de strategie voor de assets kunnen realiseren.

Wij bieden een structuur voor de ontwikkeling van het SAMP en halen door middel van workshops en interviews de inzichten voor de strategie uit uw organisatie naar boven. Deze leggen we in heldere teksten, figuren en tabellen vast in het SAMP.

Vormgeven roadmap ontwikkeling asset management systeem

Het verbeteren van het assetmanagement systeem duurt, afhankelijk van waar uw organisatie staat, vaak langere tijd. Wij helpen met het stellen van prioriteiten op basis van onder meer impact op uw doelstellingen, samenhang van activiteiten en draagvlak in de organisatie. Het resultaat leggen we vast in een visueel aantrekkelijke roadmap. Hiermee kunt u intern en extern laten zien hoe u de (door)ontwikkeling van het assetmanagement aanpakt. 

Ontwikkelen assetmanagement doelstellingen en KPI’s

Assetmanagement doelstellingen maken concreet wat uw assetmanagementorganisatie wil bereiken. AssetPouwer helpt met de vertaling van de organisatiedoelstellingen naar assetmanagement doelstellingen die SMART zijn. We maken ook een doorvertaling naar KPI’s voor de assets (kosten, prestaties) en voor het assetmanagement systeem (processen, informatie, it-systemen, competentie, etc.). Hiermee kunt u sturen op het bereiken van de assetmanagement doelstellingen.

Risicomatrix

Een risicomatrix is een hulpmiddel om te kunnen beslissen welke (onderhouds)maatregelen en investeringen u wilt uitvoeren. Het geeft hiervoor een afwegingskader. Door middel van workshops en interviews brengt AssetPouwer de risicobereidheid van uw organisatie en uw stakeholders in kaart. Deze zetten we om in een concrete risicomatrix die in lijn is met uw assetmanagement doelstellingen.

Borgen processen

Werkende processen zorgen er voor dat u in control bent over de kosten, prestaties en risico’s. AssetPouwer helpt bij de ontwikkeling van processen die passen bij uw organisatie en de kennis en ervaring van uw medewerkers. Wij geven deze processen en bijbehorende RASCI matrix vorm in nauwe samenwerking met de medewerkers die het werk uitvoeren. Dit zorgt voor draagvlak en processen die echt werken.

Advies informatiemanagement

Actuele, betrouwbare en complete informatie en documentatie is van essentieel belang voor goed assetmanagement. AssetPouwer helpt met het bepalen welke informatie en documentatie voor uw organisatie van belang is en hoe deze het beste verzameld en beheerd kan worden. Dit doen we op basis van de balans tussen het belang van de informatie en documentatie en de kosten voor het verzamelen en het beheer daarvan.